corel photopaint effects filter

Filteri ili efekti koriste se za jednostravno i brzo uređivanje slika ili djelova slika. Kombinacijom parametara i samih efekata mogu se dobiti nevjerovatni rezultati u vrlo kratkom vremenu.

FILTERI / EFEKTI

effects original

2D Effects

2D Effects – Displace

displaceDisplace filteri “pomiču” pixel-e slike po predlošku “Displacment map” koja je u *.pcx formatu. Kombinirajući različite mape i veličine može se vrlo jednostavno dobiti bezbroj sjajnih efekata u samo nekoliko poteza. Za ovaj uzorak korišteni su slijedeći parametri: Scale mode – Tile, Undefined Areas – Repat edges, Scale – H=10; V=10 (ovdje se mijenjaju parametri za veličinu “deformacije” slike), Displacment maprusty.pcx. effects displaceUkoliko želite neki “nečitki” efekt povećajte “Scale” opciju na što veći broj, kombinirajte sa veličinama i mapama i uspjeh je zagarantiran. Npr. za ovakvu “deformaciju slike upišite slijedeće parametre: Scale mode – Stretch to fit, Undefined Areas – Warp around, Scale – H=20; V=25, Displacment mapvibrate.pcx. Kao što ste i primjetili “Scale” ima dvije opcije. Ukoliko želite da vam se samo jednom primjeni uzorak na slici, koristite “Stretch to fit“, a ako želite da vam slika postane pozadina koja će se slagati jedna za drugom koristite opciju “Warp around“.

2D Effects – Edge detect

effects edgedetectEfekt Edge detect, filter pronalazi rubove elemenata i pretvara ih u linije na pozadini koja je u jednoj boji i stvara efekte vanjske linije. Najbolji rezultati se postižu ukoliko su na slikama veliki kontrasti, uključujući i tekst. Jedan od najjednostavnijih efekata. Parametri su pozadina (Background) u jednoj boji (npr. u ovom slučaju crna “Black”), te opcija “Sensitivity” gdje podešavate “osjetljivost ruba” (u ovom slučaju veličina je 5).
effects edgedetectIsto tako možete primjetiti da povećanjem “Sensitivity” opcije na maksimum (10) i mijenjanjem opcije za pozadinu “Background-White” automatski se briše originalna pozadina (crna) i dobiva se efekt češče “iscrtavanog obruba boje” na bijeloj pozadini. Uz crnu ili bijelu boju (standardno) pozadina se može “obojiti” i bilo kojom drugom bojom odabirući “Other” gdje sa “kapaljkom” možete čak i uzeti nijansu pozadine sa same slike. Kombiniranjem originala sa već nastalim efektom (original: CTRL+C – efekt edge detect – nova slika: CTRL+V) promijenite parametre pretapanja npr: Merge=Subtract; Opacity=75, kopirani element “odvučete” dore-desno i dobijete posve novi efekt na slici.

2D Effects – Offset

effects offsetEfekt Offset, filteri pomiču cijelu sliku za odredjenu vrijednost. Najčešće se koristi za popunjavanje praznih područja ili ostalih dijelova slike sa drugom bojom. Ukoliko ga koristimo za popunjavanje praznih područja pod “Shift” (definiranje pomaka) upisujemo iste veličine za H/V, i koristimo opciju “Fill Empty Area With” Wrap Around (opcija koja spaja izrezane dijelove za prije definirani pomak). effects offsetKao što je prikazano na slici. Ukoliko želimo postojeću sliku poaknuti za odredjenu vrijednost, a pritom da pozadima ostane kakva je, koristimo opciju “Repat Edges” koja “kopira” boju pozadine na područja koja su “izrezana”. Isto tako koristeći opciju “Color”, “izrezana” područja promijeniti će boju u onu koju smo odabrali.

2D Effects – Pixalete

effects pixeleteEfekt Pixalete dijeli sliku unutar pravokutnih ili kružnih “ćelija”. Najčešće se koristi za preuveličavanje digitalnog izgleda, bloka ili paukove mreže. effects pixeleteAko želimo dobiti efekt preljevanja boje oko nekog elementa, jednostavno ga selektiramo i odaberemo parametre, gdje: Pixalete mode označava na koji način želimo da nam se boja razlije, Adjust koristimo za upise parametara veličine W/H (koje veličine će biti “blokovi” preljevanja) te Opacity jačina preljeva u postocima. Za ovaj efekt korišteni su: Pixalete mode – Circular Adjust: W/H/O; 10/15/60. Isto tako mogu se kombinirati veličina i vrsta “bloka” te gustoća preljeva, npr: za prvi primjer korišten je kružni, dok je za drugi kvadratni način preljeva boje.

2D Effects – Puzzle

effects puzzleFilter Puzzle “razbija” sliku ostavljajući razmak izmedju pojedinih dijelova i stvarajući efekt razbacanih kocki izmedju kojih se nalazi “slobodni prostor” kojemu se moze odrediti boja. Kod efekta “razbacanih kocki” moramo pripaziti na “Adjust” opciju ukoliko se “razbacuje” tekst, da se ne dogodi da je tekst nečitak kao u ovom slučaju. effects puzzleOvdje su korišteni parametri izmedju 20-30 za W/H/O, a svi manji daju rezultate koji su mnogo čitkiji. Osim te tri veličine; vertikalno, horizontalno i maksimalni pomak u postocima, nalaze se i neke opcije manipulacije bojom: “Fill Empty Area With” koji nam govori kojom bojom želimo ispuniti “slobodan prostor”. Samo kratko; boje ispuna mogu biti: crna, bijela i ona koju sami odaberemo, originalna boja (pogodno onda kada želimo da nam slika poprimi nekakav “čudan” izgled sa “deformiranim” područjima inverse, odnosno, “slobodan prostor” u negativu.

2D Effects – Ripple

effects rippleFilterom Ripple postižemo efekte valova, kojima možemo mijenjati parametre za veličinu i oblik. Takodjer možemo mijenjati i kut pod kojim će val “putovati” kroz našu sliku. Nekoliko je osnovnih opcija u ovom filteru. Kombinacijom njih dobivaju se jako dobri rezultati. Krenimo redom: najprije imamo “Ripple Mode” ili, recimo, vrstu valova, “Single” i “Dual”. Single predstavlja jedan val koji prolazi kroz sliku sa odredjenim veličinama i kutem prolaska, dok Dual 1:1 koristi dva identična vala koji “cirkuliraju” jedan kroz drugi (korišreno u ovom primjeru Dual 1:1), a Dual 2:1 takodjer koristi dva vala koji “cirkuliraju” jedan kroz drugi, ali jedan val ima duplo veću amplitudu od drugog. effects rippleNadalje tu je i opcija “Distort Ripple” koja daje zamućeni rub valovima, te “Adjust”; Period koji služi za odredjivanje razmaka izmedju svakog vala (u ovom primjeru 3), Amplitude koristimo za odredjivanje mjesta od kuda se stvara svaki val (u primjeru 2) te Direction Angle gdje upisujemo pod kojim kutem želimo da nam prolazi val kroz sliku.

2D Effects – Shear

effects shearFilterom Shear transformiramo sliku po zadanoj liniji, bilo horizontalno ili vertikalno. Manipuliranjem čvorovima na liniji kreiramo liniju koja odredjuje kako će slika biti transformirana. Uz osnovnu liniju transformacije kombiniramo i skalu te nedefinirana “izrezana” područja. Osnovna opcija ovog filtera ja sama linija deformacije koja može biti u obliku krivulje (korišteno u primjerima), linije, crtana prostoručno ili odredjena gamom te položena os vertikalno ili horizontalno. Kombinacijom tih parametara dobivamo upravo onaj efekt koji želimo. Sa druge strane nalaze se opcije za manipulaciju pozadine. effects shearOpcijom Scale odabiremo, u postocima, koliko žemo deformirati samu sliku, te joj pridodajemo nedefinirana “izrezana” područja, npr. opcijom Wrap Around postižemo efekat “ponavljajuće pozadine, dok ostali kombiniraju “izrezane dijelove” sa pozadinom, Repat Edges puni “izrezane” dijelove sa bojom pozadine, dok opcijom Other Color proizvoljno mijenjamo boju pozadine. Pod Maps postoje neki gotovi efekti kao što je i efekt Wawe, koji je korišten i u primjerima, dakle za primjere korištena je Mapa Wawe, Scale je na sredini (50%), Wrap Around za ponavljanje “izrezanih dijelova”, te Edit Style Curve Vertical.

2D Effects – Swirl

effects swirlFilterom Swirl rotiramo pojedini dio ili cijelu sliku u odredjenom smjeru i pod odredjenim kutem. Zanimljivo je i to da osim smjera i kuta možemo sami odrediti i točku iz koje će se rotacija odvijati, tako da možemo iz nekoliko pozicija rotirati prikaz. effects swirlOsnovne postavke osim smjera rotacije (u smjeru kazaljke na satu ili suprotno) odredjujemo Angle (kut) koji je u ovom primjeru 5, te količinu spirale ili koliko “gusto” će se zarotirati pojedini element na slici, u ovom primjeru 250. Sve promjene možemo pratiti na samom B/W prikazu na našoj desnoj strani, dok klikom na Preview sama rotacije pokaže se u svom “prozorčiću”. Lijevo se nalazi strelica sa oznakom “+” koja služi za namještanje centra osi za rotaciju ostatka slike. Kombinacijom smjera osi zakretanja i samim parametrima zakrivljenosti možemo dobiti rezultate kao na doljnjoj slici, kao dva kruga jedan prema drugome. Za potrebe ovog primjera korištene su maksimalne vrijednosti u oba dva smjera, dok je gornji tekst tek neznatno zakrivljen da bi se dobio dojam različite veličine i kuta teksta.

2D Effects – Tile

effects titleFilterom Tile reduciramo veličinu prikaza slike u zadanim veličinama pozadine. Kombinacijom parametara u pripadajućem izborniku odabiremo koliko puta želimo “kopirati sliku” na pozadinu. effects tileOsnovne postavke su vrlo jednostavne. Opcijama Horizantalno i Vertikalno odabiremo koliko puta će se “slika ponavljati”. Trenutno se ne mogu sjetiti čemu bi služio ovaj filter, osim, možda za izradu pozadine ili Wallpaper-a, recimo za Desktop ili web. Podržani formati su 48-bit RGB, 16-bit grayscale, te 1-bit black-white.

2D Effects – Trace Contour

effects tracecountorFilterom Trace Contour kreiramo rubove (outline) boja različitih intenziteta korištenjem 16 boja standardne VGA palete. effects tracecountorOsnovne postavke su Control i Edge Type. Postavkom Control određujemo koji pixeli će biti zahvaćeni, bazirano na “pixel’s brightness level” ili nivo jačine svjetlosti pixel-a. Edge Type ima dvije opcije: Lower “traži boje” i stvara obrub unutar “nađenog” predloška, dok Upper “traži boje” i stvara obrub van samog “nađenog” predloška.

2D Effects – Use Defined

effects usedefinedFilterom Use Defined kombiniramo efekte blur, sharpen, edge detect kao specijalne efekte. Svi parametri upisuju se u tablicu 5×5 (vidi sliku). Mogu se koristiti i pozitivni i negativni brojevi, a ukoliko je koja rubrika prazna, automatski se prebacuje na vrijednost 0 (nula). effects usedefinedZa ovaj primjer korišteni su slijedeći parametri:Kombinaciom parametara dobivamo rezultate, više ili manje zadovoljavajuće. Na početku bih preporučio da pogledate kako rade predlošci koji se nalaze pod Filter Description, opcija Load, te kombiniranje sa svojim parametrima. Isto tako kada ste zadovoljni sa svojim novim filterom jednostavno kliknite na Save, upišite proizvoljno ime kako želite da se efekt zove i pritisnite OK. Sada je vaš efekt snimljen i spreman za kopiranje efekta na druge elemente. Opcijama Auto Compute Divisor kalkulirate sa tonovima u rangu od 1-255, gdje se samostalne boje “stapaju” bez efekta zasvjetljenja na predlošku, dok Offset opcija “stapa” završni rezultat kalkuliranjem gore-dolje po skali zasvjetljenja pozadine.

2D Effects – Wet Paint

effects wetpaintFilterom Wet Paint kreiramo efekt mokre boje koja se razliva po slici. effects wetpaintEfekt je atraktivan, želimo li dočarati kao da smo slikali vodenom bojom. Za ovaj primjer korišteni su parametri Percent (parametar kojim određujemo koliki postotak slike će ići u “deformaciju”) 100, te Wetness (“dubina” razlijevanja same slike), u ovom slučaju 35. Kombiniranjem samog efekta po slojevima sa negativom daje izvrsne rezultate.

2D Effects – Wind

effects windFilterom Wind jednostavno otpušite svoj rad u pozadinu ili je izdignite iz nje kotisteći Direction ili kut pod kojim “vjetar puše”… effects windZa ovaj primjer korišteni su: Opacity (transparentnost efekta) u ovom lijevo postavljenom primjeru je 100, dok Strenght (količina i kvaliteta “otpuhanog” dijela) je 25. Primjer u ovom stupcu pokazuje kako izgleda kada se koriste obrnute vrijednosti, odnosno postavljanjem Strenght na maksimum, tj. 100 dobiva se dojam 3D efekta, kao da objekti dolaze iz pozadine. Kombinacijom slojeva i samih efekata u filteru daju zapanjujuće rezultate.

2D Effects – Whirlpool

effects whirlpoolFilterom Whirlpool dodajemo efekt razlivene tekućine po slici. Memorijski je dosta zahtjevan filter, zato najprije isprobavajte sa manjim veličinama. effects whirlpoolZa ovaj primjer korišteni su: Style je Default i Warp je uključen. Pod Style kriju se predlošci koji se sa gore navedenim parametrima mogu kombinirati. Spacing (odredjuje frekvenciju), Smear Leight (što je parametar veći, to je veće i zamućenje), Twist (male veličine oponašaju kao da se tekućina preljeva, dok velike daju dojam tekućine koja “pluta oko slike”), te Streak Detail (parametar za odabir nivoa korištenja filtera, veće veličine, tamniji rezultati)

2D Effects – Band Pass

effects bandpassEfekt koji prilagođava balans izmedju oštrih i glatkih područja u slici. effects bandpassFrequency plot prikazuje oštra i glatka područja, gdje svaki pixel predstavlja zasebnu frekvenciju koja se proteže kroz cijelu sliku. Dakle, BAND PASS filterom možemo “zamutiti” sliku, a opet da bude čitka, ukoliko pazimo na radius i “Middle band”, dok male veličine “Inner radius” i “Middle band” služe za velika “zamućenja” kao npr. za pozadine iz već napravljenog prikaza, kao što je pokazano na slici.

-1818-

Odgovori