corel-draw-konture-efekti

Efekti, specijalni efekti, konture, ispune, pretapanje objekata, maske, perspektive i ocrtavanja, sve ukratko u nekoliko redaka…

* KONTURE

Svitak za konturu nalazi se u padajućem meniju PEN

* OSNOVNE FUNKCIJE LINIJA

 • debljina
 • početak i kraj
 • vrsta
 • boja

* EDIT – omogućava promjene (efekti vanjske linije)

 • COLOR – boja konture
 • WIDTH – debljina
 • CORNERS – kutovi
 • LINE CAPS – završeci (“kapa” linija)
 • ARROWS – “strelice” na krajevima
 • STYLE – vrsta
 • CALLIGRAPHY – oblik pera
 • STRECH – rastezanje
 • ANGLE – kut

* UPDATE FROM… – kopira sve atribute odabrane linije

* ISPUNE

Svitak za ispune nalazi se u padajućem meniju FILL

* OSNOVNE FUNKCIJE ISPUNE

 1. COLOR – jednobojna
 2. FOUNTAIN FILL – preljevna
 3. TWO-COLOR PATTERN – dvobojna
 4. FULL-COLOR PATTERN – višebojna
 5. TEXTURE FILL – bitmap tekstura-fraktalna ispuna

* EDIT

Omogućava promjene COLOR-CMYK – model koji je zasnovan na tiskarskim bojama kod četverobojnog tiska kombinacijom
postotka

 • C – CYAN – kolorna plava
 • M – MAGENTA – kolorna crvena
 • Y – YELLOW – kolorna žuta
 • K – BLACK – kontrastna crna

Efekti za FOUNTAIN FILL preljev mogu biti

 • LINEAR – linearni
 • RADIAL – radijalni (kružni)
 • CONICAL – konični
 • SQUARE – kvadratični

raspon boja može biti od (FROM), prema (TO)

 • DIRECT – direktan
 • RAINBOW – u bojama duge
 • CUSTOM – prekinut trećom bojom

svakom rasponu može se odrediti kut (ANGLE), koraci raspona boje (STEPS) i postavljanje ruba (EDGE PAD) TWO-COLOR PATTERN. Različiti efekti dobivaju se promjenama atributa.

 • dvobojnoj ispuni može se mijenjati boja (COLORS) pozadine (BACK) i prednjeg dijela (FRONT)
 • veličina “pločice” (TILE SIZE) može biti mala (SMALL), srednja (MEDIUM), i velika (LARGE) ili sa nekom točno određenom širinom (WIDTH) i visinom (HEIGHT)
 • pomak prve “pločice” (FIRST TILE OFFSET) za širinu (X) i visinu (Y)
 • pomak reda (ROW) ili kolone (COLUMN) podešava se opcijom ROW/COLUMN OFFSET i određuje se postotkom
 • veličina uzorka može se promijeniti i pritiskom na TILE i ručnim odabirom veličine ispune

FULL-COLOR PATTERN

 • višebojnoj ispuni veličina se podešava istovjetno kao kod dvobojne

TEXTURE FILL kod tekstura moguće je mijenjati

 • gustoću (DENSITY),
 • mekoću (SOFTNESS),
 • kontrast (CONTRAST),
 • svjetlinu (BRIGHTNESS),
 • broj teksture (TEXTURE NUMBER),
 • boju (TEXTURE COLOR),
 • sjenu (SHADE),
 • svjetlo (LIGHT)…

PREVIEW – efekti novo nastale teksture

SPECIJALNI EFEKTI

* PERSPEKTIVA->EFFECT

Osnovne vrste perspektiva

 1. LINEARNA – efekt prostora se postiže smanjivanjem vodoravnih i okomitih linija do njihovog spajanja u jednoj točki
 2. ZRAČNA – efekt kojim se iluzija prostora stvara gradacijom tonova
 3. KOLORISTIČKA – efekt kojim se prostor ostvaruje kontrastom komplementarnih boja

* DODAVANJE PERSPEKTIVE

Efekt dodavanja perspektive objekatu postiže se tako da se izabere EDIT PERSPECTIVE iz EFFECTS menija. Pojaviti će se crtani okvir s četiri kvadratića oko selektiranog objekta, a kursor će se promijeniti u SHAPE. Postavimo li kursor na jedan od kvadratića, kursor će se izmijeniti u “+” i tada mijenjamo perspektivu. Ako tada ne dobijemo željeni rezultat dodajemo novu perspektivu sa ADD NEW PERSPECTIVE iz menija EFFECTS

* IZVLAČENJE OBJEKATA (EXTRUDE->CTRL+E)

Efekt izvlačenja dobiva se naredbom iz menija EFFECTS koji poziva svitak za kojim određujemo parametre izvlačenja. Efekt se klanja sa CLEAR EXTRUDE.

* PRETAPANJE OBJEKATA (BLEND->CTRL+B)

Pretapanje jednog objekta u drugi kroz seriju međuoblika

* OBLIKOVANJE OBJEKATA “KOŠULJICOM” (ENVELOPE->CTRL+F7)

 • svaki objekt možemo transformirati tako da stvorimo sami transformaciju (ADD NEW) ili “posudimo” već neku zadanu (ADD PRESET), koju i nadalje možemo dorađivati
 • kod ADD NEW postoje tri osnovna načina transformacije (linearni, zaobljeni, valoviti), i pet načina mapiranja (ORIGINAL, PUTTY-stvara što manje pretjeranih izobličenja, VERTICAL-rasteže objekt, HORIZONTAL-razvlači vodoravno, TEXT-mijenja okvir paragrafa)
 • opcijom KEEP LINES – zaokruži linije – ravne linije takve i ostaju, dok u suprotnom prate obris “košuljice”
 • uklanjanje “košuljice” (CLEAR ENVELOPE)
 • uklanjanje svega odjednom (CLEAR TRANSFORMATIONS)

* OCRTAVANJE OBJEKATA (CONTOUR->CTRL+F9)

Za razliku od pretapanja (BLEND), ocrtavanje se primjenjuje na jedan oblik i to prema središtu (TO CENTER), prema unutra (INSIDE) i prema van (OUTSIDE)

* SUPERLINIJA (POWER LINE->CTRL+F8)

Postoje 24 različita alata kojima se može mijenjati maksimalna širina (MAXIMUM WIDTH) i oblik vrha pera (INK FLOW)

* LEĆE (LENS->ALT+F3)

Postoji devet različitih efekta:

 1. TRANSPARENCY – prozirna leća
 2. MAGNIFY – povećalo
 3. BRIGHTEN – svjetlo
 4. INVERT – invertno (foto-negativ)
 5. COLOR LIMIT – ograničenje boje
 6. COLOR ADD – dodavanje boja
 7. TINTED GRAYSCALE – siva nijansa
 8. HEAT MAP – toplinska skala
 9. NONE – uklanjanje efekta

* MASKE (POWER CLIP->EFFECT)

izrezuje grupu objekata

 • sa naredbom POWER CLIP u EFFECT meniju možemo neki objekt (CONTENTS) postaviti u drugi objekt (CONTAINER). Takva kombinacija se naziva OBJEKT S MASKOM (POWER CLIP OBJECT). Ova naredba omogućava stvaranje prozora bilo kakvog oblika kroz koji će se vidjeti objekti u pozadini

* PRESETI (PRESETS->ALT+F5)

Snimljene su makrooperacije koje jednostavno, odabirom i klikom na APPLY, možemo primijeniti na objektima

-2069-

Odgovori