Maske, maskiranje i rad sa objektima

MASKE se upotrebljavaju kada se želi izolirati dio slike koji će se uređivati bez utjecaja na ostatak slike, dok su OBJEKTI bitmape koje se postavljaju na sliku.

MASKIRANJE

MASKA

 • MASK->SAVE i LOAD – spremanje i pozivanje maske. Maske se spremaju u crno-bijelu datoteku iste veličine kao i izvorna slika
 • REMOVE – uklanjanje maske
 • COLOR MASK ROLL-UP – maske za boje služe za odabir određenog opsega boja koji se pojavljuje bilo gdje u slici
 • MODIFY SELECTED COLORS – mijenjanjem selektiranih boja možemo iz slike izabrati boju koju želimo maskirati, uključiti stvaranje maske te boje (ON), izabrati nijanse osnovne boje i odrediti da li će stvorene maske štititi izabrane boje (PROTECT SELECTED COLORS) ili će utjecati na njih
 • PREVIEW MASK – provjerava postavljene parametre maske
 • APPLY – kopira i zaštićuje postavljene parametre maske

* TRANSPARENTNA MASKA (CREATE TRANSPARENCY MASK)

 • slika je sa sivim nijansama koja je postavljena na izvornu sliku, a koristi se za retuširanje (slično kao ALFA-kanal)
 • ALFA-kanal nosi informacije o transparentnosti (prozirnosti) svake pojedine točke unutar slike. Više bita može promijeniti više nivoa prozirnosti. Visoke vrijednosti znače neprozirnost, a niske prozirnost maske.

* NOVA TRANSPARENTNA MASKA (NEW opcija)

 • određuje novu vrstu prozirnosti maske
 • UNIFORM/GRADIENT – jednoliki/preljevni tip ispune za cijelu sliku
 • što je vrijednost za maske niža, to je područje zaštićenije

* TRANSPARENTNA MASKA IZ POSTOJEĆE MASKE (->FROM MASK)

 • iz prethodno napravljene maske napravimo transparentne maske koje se mogu mijenjati alatom za slikanje
 • SHOW opcija u svitku LAYERS/OBJECTS – pokazuje transparentnost maske koja pokriva cijelu sliku
 • PREFERANCES – određuje boje za prikaz
 • EDIT TRANSPARENCY – mijenja transparentnosti slike koje se kao i one obične maske mogu spremiti, učitavati, invertirati ili ukloniti

RAD S OBJEKTIMA

OBJEKTI su nezavisne BITMAPE koje se u slojevima postavljaju na osnovnu sliku. Mogu se rastezati, rotirati, izobličavati…

 • BUILD->OBJECT – stvaranje složenih objekata
 • STVARANJE OBJEKATA vrši se klikom na neki alat za selektiranje i odredi se područje koje će činiti objekt
 • PASTE->EDIT – naredba za unos slike čiji je sadržaj kopiran u Clipboardu
 • LAYERS/OBJECT – služi za rukovanje objektima
 • DRAWING MODE unutar svitka za objekte služi za uključivanje ili isključivanje objekata
 • OBJECT CONTROL – podešava redoslijed objekata
 • OPACITY – određuje neprozirnost objekta
 • FEATHER – određuje širinu prijelaza, odnosno finoću ruba objekta prilikom spajanja s izvornom slikom
 • DISTORT u meniju OBJECT opcija SPEED – služi za brzo izračunavanje izobličenja, ali se gube detalji iz slike
 • ACCURACY – opcija za sporije i detaljnije proračunato izobličenje
 • DRAG&DROP (odvuci i ispusti) – tehnika koja se koristi za premještanje objekata iz slike u sliku

* EDIT (uređivanje) – osnovne funkcije

 • PASTE – lijepljenje sadržaja Clipboarda
 • AS NEW OBJECT/AS NEW DOCUMENT- lijepljenje izrezane ili iskopirane selekcije u sliku kao novi objekt/dokument
 • COPY TO FILE – spremanje selektirane površine na disk
 • PASTE TO FILE – lijepljenje sadržaja spremljenog objekta na sliku
 • CHECKPOINT – spremanje trenutnog izgleda u privremenu memoriju
 • RESTORE TO CHECKPOINT – vraća stanje slike neposredno prije upotrebe CHECKPOINTa, bez obzira na broj transformacija i destruktivnih procedura u međuvremenu
 • IMAGE->PAPER SIZE – određuje širinu i visinu papira sa pozadin

-1483-

Odgovori